Chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trường hợp phải xin phép

Mực độ: 
Mức độ 2
Lĩnh vực: 
Tài nguyên môi trường

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý.

Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc làm trích sao hồ sơ địa chính.

Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính Phòng Tài nguyên và Môi trường và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

Bước 5: Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Khi nhận hồ sơ mang theo phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

1- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất;

2- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất có chứng thực của UBND cấp xã nơi có đất hoặc công chứng nhà nước.

3- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính;

4- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp đã được cấp Giấy CNQSDĐ).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

4, Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Hộ gia đình, cá nhân.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã; Chi cục Thuế.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính.

8, Cơ sở pháp lý

- Luật đất đai năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật đất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp GCNQSD đất, thu hồi đất, thực hiện QSD đất, trình tự, thủ tục bồi thường và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

File: